close× Call Us (02) 515-1244-50
   บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการธุรกิจบาร์โค้ดซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

   บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของงานบริการทางการแพทย์ ที่มีบทบาทต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนอุปกรณ์บาร์โค้ด อาทิ เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สายรัดข้อมือผู้ป่วย (wristband) เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้มากยิ่งขึ้น

   บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพพร้อมดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติเพื่อสังคมไทยได้พัฒนาอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลบ้านไผ่ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง
โรงพยาบาลตระการพืชผล บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 15 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC DA220,203DPI= 1 เครื่อง
โรงพยาบาลพิปูน บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 35 เครื่อง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง
โรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง, เครื่องอ่านบาร์โค้ MOTOROLA SYMBOL LS3008 = 5 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PRINTER TSC TTP542,203DPI = 4 เครื่อง